[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
Click ดูประวัติ
นางไฉไล หมื่นมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางช่อเพชร ครองรักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนี อาษาสร้อย
ครู
Click ดูประวัติ
นายนพดล หอยสังข์
ครู
Click ดูประวัติ
นางกานต์ธีรา ปัญจะทองคำ
ครู
Click ดูประวัติ
นายมินทร์ชัย สายแก้ว
ครู
Click ดูประวัติ
นายธเนศ ตรีรัตนกุลพร
ครู
Click ดูประวัติ
นายมนูญ วิญญายงค์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวหทัยพัชร ทองเดช
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปฐมาพร สุขพอดี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประดับรัตน์ พิมพ์ใส
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชุติมาภร บุญราช
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววิชุดา วงค์สงฆ์
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
ลูกจ้างชั่วคราว
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว