[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา กอนจอหอ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางนันทิชา โตมะนิตย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวบังอร นิยบุตร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวมณี ขุนสูงเนิน
ครู
Click ดูประวัติ
นางนฤมล แต้มสาระ
ครู
Click ดูประวัติ
นางบุหยี โพธิทัศน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางวาสนา วงศ์จารุกิตติ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกนิษฐา เขจรจิตร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธิรัศมิ์ ชุตินาทดลเจือ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพินท์ จันทาทุม
ครู
Click ดูประวัติ
นางขวัญรัก หวังสะและฮ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว