[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิญญา รักพุดซา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายวิชัย ไกรสร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรประภา ดีผิว
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชนาภา เบญจมาศ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตติยากรณ์ เชื้อสระคู
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรพีพร กลิ่นอัมฤทธิ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญาณัท ธรรมมะ
ครู
Click ดูประวัติ
นายอานนท์ สาวิวัฒน์
ครู
Click ดูประวัติ
นายนวศิลป์ กี่สง่า
ครู
Click ดูประวัติ
นางพัชรา อภิรักษพงศ์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว