[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางกนิตนันท์ บุญมาวงค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสาริศา บูรจิรโรจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐมน จงล่างกลาง
ครู
Click ดูประวัติ
นางวรรณิภา โพธิ์ทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางจุฬาวรรณ หอยสังข์
ครู
Click ดูประวัติ
นางวาทินี แสนทวี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ บัติสูงเนิน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนุกูล แพงมา
ครู
Click ดูประวัติ
นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพรรณ เหลืองวิมลไพศาล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปุณยาพร สุทธิอาจ
ครู
Click ดูประวัติ
นายบำรุง บุญลอย
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว