[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายนครรัฐ โชติพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
Click ดูประวัติ
นางกมลพร สวนทวี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางจริยา ทองคำร้อย
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวจิณณ์ชญา จิตรสม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสิรินภา ตับกลาง
ครู
Click ดูประวัติ
นายอนุรักษ์ ตรุษไทย
ครู
Click ดูประวัติ
นายกันต์ธร หิรัญลักษณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางพรพิมล จบศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี บุญถม
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนุจรีภรณ์ อันทามา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาววลี แก้วก่ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว