[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

  

ชื่อ : นางสาวจิณณ์ชญา จิตรสม
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสิรินภา ตับกลาง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุรักษ์ ตรุษไทย
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกันต์ธร หิรัญลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพรพิมล จบศรี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเพ็ญศรี บุญถม
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนุจรีภรณ์ อันทามา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววลี แก้วก่ำ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิรัตน์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสราวุฒิ วงษ์จันศาล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางฐิตาภา ฉั่วตระกูล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววสุรา จิตรเย็น
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติพงษ์ ดาสุข
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัตนา ชื่นชอบ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญฤทธิ์ ภู่พูล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกำธร มุ่งแฝงกลาง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทธิรักษ์ คำนุ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเสาวลักษ์ แสงเพชร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางไฉไล หมื่นมี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว