[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ
บทเรียนออนไลน์
การติดต่อสื่อสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งรัตน์ พหลโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวจีรนันท์ แสดงฤทธิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายชวัลวิทย์ จินดา
ครู
Click ดูประวัติ
นายเสน่ห์ ประทุม
ครู
Click ดูประวัติ
นางน้ำทิพย์ สุโพธิ์ภาค
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนันทินี พรหมทา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวธยาดา พรมณี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวภิรมณ บุญยืน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพนิดา พันทวี
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพนา จันทร์ทอง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนิรันดร รัตนนท์
ครู
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.ต.พงษ์สวัสดิ์ สีหาจันทร์
ครู
Click ดูประวัติ
นายพันธ์ชิต ชิณบุตร
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
6 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
7 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
11 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
12 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มลูกจ้างประจำ
14 : กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว