ชื่อ - นามสกุล :นายสุขสวัสดิ์ แต้มสาระ.
ตำแหน่ง :ครู ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ