ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีรนันท์ แสดงฤทธิ์
ตำแหน่ง :รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน