ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชรินทร์ทิพย์ บัติสูงเนิน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน