ชื่อ - นามสกุล :นายอนุรักษ์ ตรุษไทย
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน