ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติพงษ์ ดาสุข
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน