ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนา ชื่นชอบ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน