ชื่อ - นามสกุล :นางไฉไล หมื่นมี
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน