ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิดา แผ้วครบุรี
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน