ชื่อ - นามสกุล :นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญา
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย