ประกวดโครงงานระดับนานาชาติ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 - 2-4 เข้าร่วม วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ตลอดสองวัน โดยกิจกรรมได้ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม