ประกวดโครงงานระดับนานาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้ส่งนักเรียนประกวดชื่อโครงงาน มหัศจรรย์ริมน้ำตกบ้านฉันนั้นมีตัวตะกอง (The miracle of Muaklek waterfall with Chinese water dragon.) ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางวาทินี แสนทวี นักเรียน 1. เด็กชายถฤติ จีนบุญ 2. เด็กชายวัชระ บุตรดี ม.3/3 โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับภูมิภาค และได้รับคัดเลือกให้ประกวดโครงงานระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี และในการประกวดระดับประเทศนั้น ผลคือนักเรียนได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2015 (Global Final) ณ เมืองจีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากทีมต่างๆทั่วประเทศไทย ทั้ง 60 ทีม มีเพียง 7 ทีมเท่านั้นที่คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกไปประกวด ณ ประเทศจีน ซึ่งนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดงานเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหารและที่พักในการเดินทางไปร่วมประกวดโครงงาน มีทีมที่เข้าร่วมประกวดจากชาติต่างๆ คือ ไทย ลาว กัมพูชา ฮ่องกง ฮาวาย นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกลับมา หน่วยงานที่จัดงานในครั้งนี้ คือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) , ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ), สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอล เฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม