โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

18-19 มีนาคม 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่กระบวนการคิด วิเคราะห์ สหวิทยาเขตบรูพา สระบุรี 18-19 มีนาคม 2558 ค่ายหัตถวุฒิ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม