การรับสมัครนักเรียนใหม่

23มีนาคม 2558

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้ทำหน้าที่ผู้รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องโสต อาคาร 3 โดยการรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อย มี ผู้ปกครองได้นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม