ดร.เอมอร บูรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา