นางน้ำทิพย์ สุโพธิ์ภาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา